Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Cele i korzyści

Cele Projektu:

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu Dzierżoniowskiego w Aglomeracjach Dzierżoniów i Bielawa oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, przede wszystkim czystości gruntu i wód powierzchniowych.

Celami technicznymi przedsięwzięcia są:

  • Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach nieskanalizowanych,
  • Modernizacja nieszczelnej i źle funkcjonującej sieci kanalizacyjnej,
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie uporządkowania gospodarki osadowej,
  • Budowa sieci wodociągowej na obszarach niezwodociągowanych,
  • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę poprzez:

- wyposażenie sieci w centralny system sterowania i monitoringu

- budowę odcinka kolektora przesyłowego z Lubachowa do aglomeracji Bielawa i Dzierżoniów

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi transport ścieków z gospodarstw domowych do odbiornika, eliminując konieczność budowy szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków.  Działania inwestycyjne na sieci wodociągowej poprawią niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe oraz wpłyną na poprawę zarządzania siecią
i zasobami wodnymi. Budowa nowych odcinków sieci umożliwi zaopatrzenie mieszkańców w wodę
 z sieci, eliminując konieczność korzystania z własnych indywidualnych ujęć.

Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • Wzrost poziomu skanalizowania  na obszarze aglomeracji Dzierżoniów o 2,3 % z 97,5 % do 99,8 %,
  • 1048 RLM podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji Projektu, pochodzących głównie z gospodarstw domowych,
  • 256 mieszkańców podłączonych do nowobudowanej sieci  wodociągowej,
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby oraz wód powierzchniowych, a w konsekwencji wzrost atrakcyjności turystycznej terenów
  • Poprawa standardu życia mieszkańców, poprzez rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę  i odprowadzanie ścieków


Korzyści Projektu:

1) Korzyści społeczne

- korzyści zdrowotne
- wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania obszaru
- poprawa standardu i jakości życia mieszkańców (likwidacja szamb)
- poprawa niezawodności i optymalizacja kosztowa odbioru oraz utylizacji nieczystości

2) Korzyści środowiskowe

- poprawa jakości wód gruntowych
- poprawa jakości gleb
- poprawa warunków ochrony jakości wód