Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

17 listopada 2021

Inwestycje realizowane przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w ramach projektu unijnego

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o. o. w Dzierżoniowie, wspólnie z Gminami: Miejską Dzierżoniów, Pieszyce i Dzierżoniów, od sierpnia 2016 roku realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, dofinansowywany z unijnego Funduszu Spójności.

Do tej pory w ramach projektu wymieniono sieci kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA i w ul. Krasickiego w Dzierżoniowie oraz w ul. Wysokiej i  na os. Włókniarzy w Bielawie. Wybudowana została nowa kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Dzierżoniowie (w ul. Kamiennej oraz na terenie zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej – rejon obecnej ul. Sowiogórskiej) oraz w Pieszycach (w ul. Botwinowej, ul. Nadbrzeżnej, ul. Hermana, ul. Dworcowej Dolnej, ul. Bocznej, ul. Starej, ul. Okrzei,  ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Zamkowej, ul. Kuźnickiej, ul. Krótkiej i w ul. Sanatoryjnej, ul. Osiedle Górskie i w ul. Kopernika). Wybudowano również przepompownię ścieków przy ul. Wodnej w Bielawie oraz odcinek wodociągu tranzytowego biegnącego z Bojanic do Piskorzowa, dostarczającego wodę do aglomeracji dzierżoniowskiej ze stacji uzdatniania wody w Lubachowie.

W ramach projektu zlikwidowano również starą lagunę osadową na oczyszczalni ścieków w Bielawie.

W dniu 05.07.2021r. podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu. Zrezygnowano z realizacji zadania dotyczącego budowy suszarni osadów ściekowych, a w to miejsce wprowadzono 8 nowych zadań polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej: w Dzierżoniowie w ul. Kamiennej – etap II, ul. Armii Krajowej i ul. Kilara, w Pieszycach w ul. Mickiewicza, ul. Rolnej i ul. Osiedle Górskie, w Bratoszowie oraz na terenie Piławy Dolnej. Dwa zadania: ul. Mickiewicza oraz ul. Kamiennej – etap II zostały już zakończone, a pozostałe są w trakcie realizacji.

Wartość  pozyskanego dofinansowania to łącznie  ponad 27 mln złotych, a wartość brutto całego projektu to prawie 55,5 mln złotych. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2023r.

Efektem wybudowania nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie wzrost liczby mieszkańców posiadających dostęp do usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Powinno zostać zlikwidowanych ok. 1400 szamb „bezodpływowych”. Poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, czystość wód i gleby.

Prace budowlane październik 2021

Powrót