Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

02 marca 2018

Środki Unijne z Funduszu Spójności

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie realizuje inwestycje budowlane w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy współudziale środków unijnych. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu, dla celów jego monitorowania i sprawozdawczości, Spółka zobowiązana jest w odpowiednich terminach przedstawiać Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW w Warszawie) wnioski o płatność. W dokumentach tych przedstawiany jest między innymi stan zaawansowania realizacji projektu, wysokość poniesionych wydatków kwalifikowalnych oraz wielkość osiągniętych wskaźników projektu. Wnioski o płatność służą również do wnioskowania o poszczególne transze przyznanego dofinansowania (w formie zaliczki na pokrycie przyszłych wydatków lub refundacji poniesionych wydatków) jak również do rozliczania każdej transzy dofinansowania przekazanego w formie zaliczki. Do chwili obecnej złożonych i pozytywnie zatwierdzonych zostało 8 wniosków o płatność, w ramach których WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie uzyskała już około 10 mln zł dofinansowania. Łącznie na realizację inwestycji w ramach przedmiotowego projektu wydatkowane zostało już ponad 15 mln zł brutto.

Planowany całkowity koszt projektu: 53 644 341,01 zł brutto, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 27 186 858,92 zł.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r. 

Powrót