Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

02 marca 2018

Środki Unijne z Funduszu Spójności

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie realizuje inwestycje budowlane w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy współudziale środków unijnych. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu, dla celów jego monitorowania i sprawozdawczości, Spółka zobowiązana jest w odpowiednich terminach przedstawiać Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW w Warszawie) wnioski o płatność. W dokumentach tych przedstawiany jest między innymi stan zaawansowania realizacji projektu, wysokość poniesionych wydatków kwalifikowalnych oraz wielkość osiągniętych wskaźników projektu. Wnioski o płatność służą również do wnioskowania o poszczególne transze przyznanego dofinansowania (w formie zaliczki na pokrycie przyszłych wydatków lub refundacji poniesionych wydatków) jak również do rozliczania każdej transzy dofinansowania przekazanego w formie zaliczki. Do chwili obecnej złożonych i pozytywnie zatwierdzonych zostało 8 wniosków o płatność, w ramach których WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie uzyskała już około 10 mln zł dofinansowania. Łącznie na realizację inwestycji w ramach przedmiotowego projektu wydatkowane zostało już ponad 15 mln zł brutto.

Planowany całkowity koszt projektu: 53 644 341,01 zł brutto, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 27 186 858,92 zł.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r. 

Powrót