Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

O projekcie - podstawowe informacje

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II." finansowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cele projektu
Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonych systemów oczyszczania ścieków komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę.

Planowane efekty
Efektem realizacji projektu będzie:
- wzrost poziomu skanalizowania na obszarze aglomeracji Dzierżoniów o 2,3% z 97,5% do 99,8%,
- 1048 RLM podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji Projektu, pochodzących głównie z gospodarstw domowych
- 256 mieszkańców podłączonych do nowobudowanej sieci wodociągowej,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby oraz wód powierzchniowych, a w konsekwencji wzrost atrakcyjności turystycznej terenów,
- poprawa standardu życia mieszkańców, poprzez rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Wartość Projektu:
Wartość brutto projektu 53 644 341,01    zł    
Wartość netto projektu 44 020 796,57    zł    
VAT 9 623 544,44    zł    
Poziom dofinansowania 63,75% (od wartości kosztów kwalifikowalnych)
Koszty kwalifikowalne 42 646 053,21    zł    
Koszty niekwalifikowalne 10 998 287,80 zł    
Wartość dotacji 27 186 858,92    zł    

Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 13 792 639,00 zł.

Zakres projektu:
W ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II" zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:
1 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie", obejmująca:
- ul. Kamienną
- teren przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco)
2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach", obejmująca:
- ul. Hermana
- ul. Dolna
- ul. Dworcowa Dolna
- ul. Rolna
- ul. Boczna
- ul. Kopernika
- ul. Nadbrzeżna
- ul. Botwina
- osiedle Górskie
- ul. Zamkowa i Kuźnicka
- ul. Stara i Okrzei
3. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżoniowa i Bielawy (wymiana istniejących sieci)" obejmująca:
- ul. Wysoką w Bielawie
- osiedle Włókniarzy w Bielawie
- ul. Nowowiejską/Krasickiego w Dzierżoniowie
- teren po byłych zakładach DEFKA w Dzierżoniowie
4. "Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie"
5. "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"
6. "Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów - Pieszyce - Dzierżoniów - Bielawa"
7. "Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach".