Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

O projekcie - podstawowe informacje

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II." finansowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cele projektu
Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonych systemów oczyszczania ścieków komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę.

Planowane efekty
Efektem realizacji projektu będzie:
- wzrost poziomu skanalizowania na obszarze aglomeracji Dzierżoniów o 2,3% z 97,5% do 99,8%,
- 1048 RLM podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji Projektu, pochodzących głównie z gospodarstw domowych
- 256 mieszkańców podłączonych do nowobudowanej sieci wodociągowej,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby oraz wód powierzchniowych, a w konsekwencji wzrost atrakcyjności turystycznej terenów,
- poprawa standardu życia mieszkańców, poprzez rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Wartość Projektu:
Wartość brutto projektu 53 644 341,01    zł    
Wartość netto projektu 44 020 796,57    zł    
VAT 9 623 544,44    zł    
Poziom dofinansowania 63,75% (od wartości kosztów kwalifikowalnych)
Koszty kwalifikowalne 42 646 053,21    zł    
Koszty niekwalifikowalne 10 998 287,80 zł    
Wartość dotacji 27 186 858,92    zł    

Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 13 792 639,00 zł.

Zakres projektu:
W ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II" zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:
1 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie", obejmująca:
- ul. Kamienną
- teren przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco)
2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach", obejmująca:
- ul. Hermana
- ul. Dolna
- ul. Dworcowa Dolna
- ul. Rolna
- ul. Boczna
- ul. Kopernika
- ul. Nadbrzeżna
- ul. Botwina
- osiedle Górskie
- ul. Zamkowa i Kuźnicka
- ul. Stara i Okrzei
3. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżoniowa i Bielawy (wymiana istniejących sieci)" obejmująca:
- ul. Wysoką w Bielawie
- osiedle Włókniarzy w Bielawie
- ul. Nowowiejską/Krasickiego w Dzierżoniowie
- teren po byłych zakładach DEFKA w Dzierżoniowie
4. "Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie"
5. "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"
6. "Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów - Pieszyce - Dzierżoniów - Bielawa"
7. "Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach".